Saturday, May 26, 2012

3 P's na kailangan sa buhay

Habang nanonood ako ng "Walang Hanggan",
napaisip ako sa sinabing linya ni Coco Martin
and he says "Tatlong bagay lang ang kailangan
ko sa buhay -- Paninindigan, Pamilya at Pag-ibig". Then I got interested to write the 3 P's na
kailangan sa buhay ng tao.


No comments:

Post a Comment